Tag: 18. April 2023

FUNdamentals Team Lëtzebuerg – „Eng Beweegungsgeschicht fir Kanner“

E neit Konzept mam Numm „FUNdamentals Team Lëtzebuerg – Eng Beweegungsgeschicht fir Kanner“ gouf virgestallt mam Zil Kanner vun 0 bis 12 Joer Loscht un der Beweegung an un der physescher Aktivitéit ze vermëttelen. Entwéckelt gouf dat Ganzt an Zesummenaarbecht vun der Eneps, der École nationale de l’éducation physique et des sports, an dem SNJ, […]

Read more